Szkoła Promująca Zdrowie – projekt edukacyjny

 

      Nasza szkoła w bieżącym roku szkolnym rozpoczęła działania mające na celu wpisanie placówki do  Pomorskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. W tym celu przystąpiliśmy do projektu pod patronatem Gdańskiego Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

      Główne zadania szkoły w ramach programu Szkoła Promująca Zdrowie według przeprowadzonej diagnozy wstępnej realizowane w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021:

 1. Promowanie zdrowego stylu życia poprzez wdrażanie nawyków zdrowego odżywiania pod hasłem: „ Jem zdrowo i kolorowo!” – rok szkolny 2019/2020; 2020/2021
 2. Promocja zdrowego stylu życia poprzez aktywność ruchową pod hasłem „Wypoczywaj aktywnie – spędzaj czas pozytywnie!” –– rok szkolny 2019/2020; 2020/2021

                  W ramach projektu w bieżącym i kolejnym roku szkolnym zostaną przeprowadzone liczne konkursy i działania mające na celu realizację w/w zadań.

KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

     Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie „wyrosła” z ogólnych założeń promocji zdrowia, rozwijanych przez Światową Organizację Zdrowia oraz z dorobku kilku międzynarodowych konferencji poświęconych szkolnej edukacji zdrowotnej.

Ruch szkół promujących zdrowie rozwija się w Europie od 15 lat i obejmuje obecnie 43 kraje stowarzyszone w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, którym wspólnie patronują Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i Komisja Europejska. Te trzy organizacje międzynarodowe wiążą z rozwojem tego ruchu nadzieje na lepszą jakość życia ludzi w zjednoczonej Europie. Polska znalazła się w gronie pierwszych ośmiu krajów, które zostały przyjęte do ESSzPZ już w 1992 r. Sekretariat Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie mieści się w Holenderskim Instytucie Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób.

    W Polsce koncepcja szkoły promującej zdrowie stale się rozwija i ulega modyfikacjom. Przyjęto, że:

Szkoła

 • Jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje , ale także żyje – nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się itp. Szkoła jest więc miejscem, w którym społeczność ma nie tylko wywiązywać się z obowiązków, ale także powinna dobrze się czuć.
 • Jest elementem środowiska lokalnego: oba te środowiska wzajemnie na siebie oddziałują.
 • Jest miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji, ale również do życia, w tym do dokonywania „zdrowych” wyborów.

Promująca

 • Tworząca warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia.
 • Umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.

Zdrowie

 • Ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być w harmonii.
 • Decyduje o jakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków ekonomicznych.

 

     Na podstawie opracowanych standardów przyjęto polską definicję Szkoły Promującej Zdrowie oraz opracowano nowy model takiej szkoły.

 Definicja szkoły promującej zdrowie

Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

– dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
– podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska.

 Standardy szkoły promującej zdrowie

        Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone 
w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

 • Pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie.
 • Zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający:
  − uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej (w tym rodziców) i społeczności lokalnej,
  − skuteczności i długofalowości działań.
 • Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności.
 • Tworzy klimat społeczny sprzyjający:
  − satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników,
  − zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,
  − uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.
 • Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

     Koordynatorzy projektu:

                                           Iwona Stępkowska

                                            Emilia Prus -Myszka