HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

W terminie głównym

  1. język polski – 14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00
  2. matematyka – 15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00
  3. język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9:00

W terminie dodatkowym

  1. język polski – 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
  2. matematyka – 11 czerwca 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00
  3. język obcy nowożytny – 12 czerwca 2024 r. (środa) – godz. 9:00

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w maju i w czerwcu:

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty, w tym termin przekazania wyników szkołom

 3 lipca 2024 r.

Termin przekazania szkołom zaświadczeń i informacji do 3 lipca 2024 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji 3 lipca 2024 r.

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

arkusz standardowy

język polski 120 minut

matematyka 100 minut

język obcy nowożytny 90 minut

wydłużony czas egzaminu

język polski  do 180 minut

matematyka do 150 minut

język obcy nowożytny do 135 minut

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty w 2024 roku.

  1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi)
  • Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
  • Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Zdający korzystają ze sprzętu, którego używają w procesie dydaktycznym.