Dyżur wakacyjny przedszkola

Drodzy rodzice,
informujemy, iż zgodnie z zarządzeniem nr 35/2024 Wójta Gminy Luzino dyżur w okresie wakacji letnich dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Luzino w roku szkolnym 2023/2024 – nasza placówka będzie pełniła dyżur w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2024 r.

  1. Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur do przedszkola lub oddziału przedszkolnego jest:
    1. złożenie do placówki, z której dyżuru rodzic, prawny opiekun, zamierza skorzystać, prawidłowo wypełnionego wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur w okresie wakacji, stanowiącego załącznik nr 1, w terminie:  do 11 lipca 2024r. w przypadku wniosków dotyczących dyżuru wakacyjnego w miesiącu sierpniu 2024r.
    2. niezaleganie z opłatami za dotychczasowy pobyt i wyżywienie dziecka w macierzystym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym.
  2. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie rodziców, rodzica samotnie wychowującego dziecko prawnych opiekunów, iż w okresie, kiedy dziecko zapisane jest na dyżur, pracują i nie korzystają z urlopu wypoczynkowego oraz, że nie zalegają z opłatami za przedszkole macierzyste, do którego uczęszcza dziecko. Oświadczenie stanowi załącznik nr 2.
  3. O przyjęciu dziecka na dyżur decyduje dyrektor danej placówki, do której rodzic/opiekun prawny dziecka złożył wniosek.
  4. Dyrektor placówki pełniącej dyżur zapoznaje rodziców dzieci innego przedszkola lub oddziału przedszkolnego z zapisami procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki do dnia rozpoczęcia dyżuru.

Pliki do pobrania:
Zarządzenie Wójta Gminy Luzino – POBIERZ
Harmonogram dyżuru w okresie wakacji letnich dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Luzino w roku szkolnym 2023/2024 – POBIERZ
Zgłoszenie dziecka do dyżurnego przedszkola – POBIERZ PDF, POBIERZ DOCX
Oświadczenie – POBIERZ PDF, POBIERZ DOCX