Egzamin ósmoklasisty

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

    Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. 

    Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I–VIII. 

    W roku szkolnym 2022–2023 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj. 

–    języka polskiego – 23 maja 

–    matematyki- 24 maja 

 –   języka obcego nowożytnego -25 maja 

PRZEBIEG EGZAMINU 

    Egzamin odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu. Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty dla uczniów, wyznaczono na 12-14 czerwca. 

    Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni: 

    pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut, 

    drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut, 

    trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut. 

    Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. 

WYBÓR JĘZYKA OBCEGO 

    Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

    Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, ‎w którym jest przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych. 

WYNIKI I ZAŚWIADCZENIA 

Każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu. Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń zdobył za zadania z danego przedmiotu. Wynik centylowy to odsetek liczby uczniów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający.  

Swoje indywidualne wyniki egzaminu ósmoklasiści będą mogli poznać 3 lipca. Zaświadczenia o wynikach otrzymają 6 lipca

 INFORMACJE O UPRAWNIENIACH LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW 

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎ 

UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI 

     Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe przystępują do egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach. 

    Czas trwania egzaminu z przedmiotów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którym przysługuje prawo do wydłużonego czasu pracy: 

    język polski : czas wydłużony o 60 minut ( egzamin trwa180 minut) 

    matematyka : czas wydłużony o 50 minut ( egzamin trwa150 minut) 

    język obcy : czas wydłużony o 45 minut ( egzamin trwa135 minut) 

Z informacjami dotyczącymi organizacji egzaminu ósmoklasisty można zapoznać się również na stronie internetowej:  

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA – INFORMATORY. 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001591/O/D20221591.pdf